Excel Googlesheet Cheatsheet

Hành trình khách hàng, và vòng đời chăm sóc khách hàng:
Must Know
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12B2JvMQt5pY5zh2Is7n-gbV_N8Glgxa34YMrFtdzp7I/edit
https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en&ref_topic=3105422&fbclid=IwAR25PsIpeIyW3KFE1bde9TkfQPxZCAgTg9_KVfY_miNt6mk2KAFETnNCo0c
Function list
Query
Filter
Importrange
Transpose
Vlookup
Hlookup
Text
Unique
Countifs
Sumifs
Iferror
Arrayformula
Right
Left
Match