Facebook Toàn Tập

Công cụ do Facebook cung cấp

Facebook Graph Search

https://connectio.io/keyword-interest-search/ hoặc sử dụng Laser Targeting khi tạo tệp đối tượng tuỳ chỉnh trong trình quản lý quảng cáo

https://www.facebook.com/pages/?similar=idpage

https://findmyfbid.com/

Initiate checkout là gì

Nguồn: