Data Analytics

Data Analyst – nhà phân tích dữ liệu là gì?

Data Analyst nhà phân tích dữ liệu giải quyết các công việc như: Khai thác dữ liệu, làm sạch dữ liệu, thăm dò dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu.

Dữ liệu sẽ được xử lý bằng các phương pháp thống kê chính vì thế họ nên phân tích một số lượng lớn các nguồn liên quan đến dữ liệu.

Nhà phân tích không chỉ giới hạn trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà còn có vai trò tìm ra dữ liệu phù hợp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp. Người làm phân tích dữ liệu cần có cái nhìn chi tiết để đi qua các báo cáo dữ liệu khác nhau để làm sắc nét về các kỹ năng báo cáo và kiểm toán.

Một nhà phân tích dữ liệu cần có nền tảng nào?

  • Cử nhân/ tiến sĩ trong lĩnh vực thống kê hay khoa học máy tính.
  • Các kiến thức, bằng cấp khác liên quan đến các lĩnh vực này
  • Yếu tố thiết yếu nhất có lẽ là cần phải biết ngôn ngữ (thuật ngữ) cần có cho một nhà khoa học dữ liệu và có kỹ năng lập trình cũng như hình dung được dữ liệu. Các công cụ trực quan hóa dữ liệu (Tableau, Qlikview, Power BI).​

Nguồn: