Data Scientist

Data Science – Khoa học dữ liệu là làm gì?

Là người tạo hệ thống phân tích trên toàn bộ data, đó có thể là mẫu phân tích 1 lần để team hiểu về hành vi người dùng, hoặc thuật toán machine learning để implement vào code base của software engineers và data engineers.

Công việc của vai trò này bao gồm:


(2) Tìm hiểu về ngành Data, AI/Machine Learning cùng anh Cảnh Grab Singapore – YouTube