KPT

Keep-Problem-Try

Đôi điều về KPT (Keep-Problem-Try) – SEPTENI TECHNOLOGY Developer’s Blog (septeni-technology.jp)

Các Bước KPT

  1. Người chịu trách nhiệm dự án chia sẻ thông tin thực tế
  2. Viết vào giấy ghi chú suy nghĩ của bản thân về “Keep” và Problem”
  3. Dán lên tường các tờ giấy ghi chú và các thành viên nhóm chia sẻ ý kiến với nhau
  4. Tự bản thân mỗi người suy nghĩ về “Try” và ghi nó lên giấy
  5. Dán lên tường các tờ giấy ghi chú này và các thành viên nhóm tiếp tục thảo luận
  6. Lựa chọn các phương án sẽ thực hiện trong số các “Try” đã đưa ra.

Dù cả đội đã thoả thuận và đưa ra kết luận về những điều đã làm, nhưng không phải mọi thành viên sẽ hoàn toàn nhất trí. Những lúc như thế, đừng nên quyết định đơn giản bằng đa số. Việc phán đoán thuộc về trách nhiệm người lãnh đạo.

Trang 176, 178 OKR – Kazuhiro Okuda