Lead Scoring

Chấm điểm khách hàng tiềm năng, điểm số riêng được quy định tương ứng với mức độ quan tâm của tiêu chí đó với doanh nghiệp. Việc này mang đến khả năng bán hàng thành công, tạo phễu cho team Sale.

Cách Phân Tích Lead Scoring

 • Sử dụng phần mềm tracking hành động tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp trên các kênh truyền thông
 • Đo lường và kiểm soát tốt hệ thống kênh truyền thông
 • Phần mềm/Công cụ CRM để cập nhập thông tin thông tin cụ thể cao về khách hàng, nhật ký bán hàng, cho phép bạn xác định được tiêu chí chấm điểm khách hàng tiềm năng

Lead Scoring Multi Touch Attribution

Multi-Touch Attribution là hoạt động khoa học nghiên cứu điều gì tạo nên quyết định mua hàng của khách hàng. Chúng ta thường sử dụng phương pháp thống kê điều khách hàng đã hành động trước khi đưa hàng vào giỏ mua hàng chúng ta gọi là “Last touch attribution”

Tuy nhiên  nếu hành động khách hàng nghe/thấy về sản phẩm của chúng ta trước đó gây nên hành động mua hàng. Ví dụ “Đọc bài review về sản phẩm” chúng ta gọi là “First touch attribution”

Các Tiêu Chí Chấm Điểm Khách Hàng Tiềm Năng

 • Explicit Criteria (Tiêu chí rõ ràng)
  • Dữ liệu nhân khẩu học cụ thể cho cá nhân, công ty của họ và mối quan hệ của họ với bạn.
 • Implicit (Tiêu chí tiềm ẩn)
  • Các hành động trên các trên truyền thông, website, email, subscriptions,event, phone call…
 • Negative (Tiêu chí phủ định)
  • Các hành động thể hiện sự không quan tâm

Mô Hình Chấm Điểm Khách Hàng Tiềm Năng – Lead Scoring Model

6 Bước thực hiện:

 1. Thiết lập Profile của một khách mua lý tưởng
 2. Xác định tiêu chí và xây dựng danh sách.
 3. Đối chiếu danh sách và gán giá trị
 4. Xác định điểm số và thiết lập ngưỡng mua hàng
 5. Kiểm tra mô hình Lead Scoring trước khi triển khai
 6. Kiểm tra mô hình của bạn sau khi triển khai

Buyer Journey Lead Coring

Nguồn: a1digihub.com; getcrm.com