Lead

Lead = Khách hàng tiêm năng.

Được đánh giá dựa trên profile của khách hàng và hệ thống chấm điểm khách hàng tiềm năng. Thông tin được tổng hợp và đo lường bằng các số liệu tương tác suốt hành trình của khách hàng với doanh nghiệp với các điểm chạm trên các kênh truyền thông khác nhau.