Mô hình nền tảng kinh doanh https://www.facebook.com/events/1265908650114978/

“Mô hình nền tảng kinh doanh” có thể ngầm hiểu: Agency nhận khoảng “Chênh lệnh thặng dư” do thị trường tạo ra, hoặc quá trình tính phí “Vận chuyển thông tin”. Client vẫn nắm giữ các khoảng rủi ro do Sản xuất/ Thị trường/ Khách hàng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *