Platform Business

Mô hình nền tảng kinh doanh https://www.facebook.com/events/1265908650114978/

“Mô hình nền tảng kinh doanh” có thể ngầm hiểu: Agency nhận khoảng “Chênh lệnh thặng dư” do thị trường tạo ra, hoặc quá trình tính phí “Vận chuyển thông tin”. Client vẫn nắm giữ các khoảng rủi ro do Sản xuất/ Thị trường/ Khách hàng.

Leave a Comment