Software Engineer

Software Engineer Là người làm applications và systems. Là người tham gia vào mọi giai đoạn từ thiết kế, viết code đến testing và review. Vai trò này tạo ra sản phẩm (và sản phẩm đó tạo ra data).

Software Engineer – Kỹ sư phần mềm là làm gì?

Công việc của vai trò này bao gồm:

  • Phát triển frontend & backend
  • Ứng dụng web
  • Ứng dụng mobile
  • Phát triển hệ điều hành
  • Thiết kế phần mềm