Task Design

« Back to Glossary Index

Một job function đủ chi tiết sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin: 

  • Mô tả nhiệm vụ
  • Mục tiêu nhiệm vụ
  • Tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ
  • Tần suất thực hiện
  • Những người liên quan và hỗ trợ cho nhiệm vụ
  • Người nhận báo cáo về nhiệm vụ
  • Những vấn đề có thể xảy ra cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ

Từ sự chuẩn hoá về mặt chức năng, nghiệp vụ, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiến gần hơn đến việc chuẩn hóa con người, và đích đến là chuẩn hóa bộ máy nhân sự.

Doanh nghiệp cần hiểu rằng các vị trí phải được thiết kế dựa trên kết quả đầu ra mong muốn chứ không phải năng lực con người. 

« Back to Glossary Index