Sự thừa thãi sẽ cản trở thành công

Logic là người bạn tồi trong việc tiên đoán thành công

Điều tồi tệ ngược với hoàn hảo. Đen khác trắng nhưng hiện hữu sẽ được xuất thân trong vô vàn cái vô hình.

Đi tìm kiếm sự sáng tạp, tìm kiếm vấn đề mà không nhận ra những vấn đề hiện hữu. Tìm kiếm vấn đề là điều tốt, biến những cái đang là vấn đề thành vấn đề được giải quyết bằng suy nghĩ sáng tạo, phá vỡ giới hạn mà ai cũng thấy.

Trò chơi đoán thương hiêu. Hình tượng nhân vật, sản phẩm

Đánh giày khởi nghiệp. Bắt đầu từ việc mà không người nào làm, kiểm nghiệm lại những giá trị ta có, chưa có, và tìm kiếm cách ta sẽ làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *